شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

کوهی از مشکلات را چگونه حل کنیم از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)