شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

چرا نوابغ را استخدام نمی کنیم از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)