ویدئو

پله‌های عشق چیست؟

پله‌های عشق

عشق به خالق کائنات، عشق به خالق هستی، عشق به هستی بخش، متعالی ترین نوع عشق است. این عشق بزرگ، همه انواع دیگر عشق را در بر می گیرد؛ عشق به خودمان، عشق به دیگران، عشق به هستی بخش، عشق به همه چیز و همه کس در آن وجود دارد.

وقتی که ما پُر می شویم از عشق، پُر می شویم از مهر و محبت، آن وقت است که واقعا می توانیم انسان دیگری که همسر، محبوب و یا دلدارماست را دوست داشته باشیم. وقتی که هر دو نفراز عشق به خود پُر بشوند، می توانند به همدیگر عشق بدهند، همدیگر را بخواهند و دوست داشته باشند.