شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

رویکرد مثبت برای حل مسائل از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)