شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

تکنیک قلم جادئویی برای حل مشکلات از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)