شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

تکنیک سفر در زمان برای غلبه بر مشکلات از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)