گالری تصاویر

گرامیداشت نوروز، رسم کهن ایران زمین در تورنتو (گالری تصاویر)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)

گرامیداشت نوروز در تورنتو، مارس ۲۰۱۷ (Epoch Times)