روانشناسی

چهار روش فکر کردن که موجب آرامش ذهن می‌‏شود

 (lzf/iStock)

(lzf/iStock)

۱ : همه پدیده‌‏ها را دوست بداریم حتی چیز‌‏هایی که منفی بنظر می‌‏آیند؛ می‌‏توان چنین اندیشید که آنها پدیده‌‏های مثبتی هستند که نامتعادل شده‌‏اند.

۲ : علت همه پدیده‌‏ها را درخود جستجو کنیم، موجب تسلم وپذیرش می‌‏شود.

۳ : عدم احتمال وقوع یا احتمال وقوع هرچیزی را در نظر بگیریم.

۴ : اصل برابری؛ درصورت داشتن اینگونه تفکر به هیچ چیز یا کسی نگاه تحقیری نداریم

و در برابر هیچ کس یا چیزی حس حقارت نخواهیم داشت، رعایت آن باعث خاموشی یا آرامش ذهن می‌‏شود.