روانشناسی

معما برای شما هوشمندان؛ مربع ها !

در این شکل چند مربع می توانید پیدا کنید؟

توجه داشته باشید که خطوط یا سطوح بیشتر از یکبار می توانند به حساب آیند.

معما با جواب

جواب معمای مربع ها !

در شبکه ای با ابعاد مربع در مربع، تعداد کل مربع های کوچک و بزرگی که یافت می شود برابر است با مجموع مربع های اعداد از یک تا صفر. بنابر این در شبکه ۸×۸ ، پاسخ را می توان به روش زیر محاسبه کرد.

تعداد مربع های ۱×۱ می شود ۶۴

”       ”       ۲×۲   ”    ۴۹

”       ”      ۳×۳   ”    ۳۶

”       ”      ۴×۴   ”    ۲۵

”       ”      ۵×۵   ”    ۱۶

”       ”      ۶×۶   ”     ۹

”       ”      ۷×۷   ”     ۴

”       ”      ۸×۸   ”     ۱

مجموع مربع ها می شود=۲۰۴