روانشناسی

معما برای شما هوشمندان؛ مربع ها !

در این شکل چند مربع می توانید پیدا کنید؟

توجه داشته باشید که خطوط یا سطوح بیشتر از یکبار می توانند به حساب آیند.

معما با جواب

جواب معمای مربع ها !

در شبکه ای با ابعاد مربع در مربع، تعداد کل مربع های کوچک و بزرگی که یافت می شود برابر است با مجموع مربع های اعداد از یک تا صفر. بنابر این در شبکه 8×8 ، پاسخ را می توان به روش زیر محاسبه کرد.

تعداد مربع های 1×1 می شود 64

”       ”       2×2   ”    49

”       ”      3×3   ”    36

”       ”      4×4   ”    25

”       ”      5×5   ”    16

”       ”      6×6   ”     9

”       ”      7×7   ”     4

”       ”      8×8   ”     1

مجموع مربع ها می شود=204