روانشناسی

معمای شکل‌‏های قابل انطباق

معمای شکل‌‏های قابل انطباق

از این چهار تصویر، کدام‌‏ها می‌‏توانند بر هم منطبق شوند و یکدیگر را بپوشانند.

آیا می‌‏توانید در دو دقیقه آن اشکال را مشخص کنید؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

فقط شکل‌‏های ۱ و ۲ قابل انطباق بر یکدیگر هستند.

برگرفته از کتاب : آزمون دقت ترجمه‌‏ی کاظم فائقی

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد (ویدئو)

آزمون دقت : حدس بزنید او چند سال دارد؟

آیا نیازهای واقعی خود را می‌‏شناسید؟