روانشناسی

معمای جای خالی

معمای جای خالی

جای خالی را با یکی از ۸ شکل در جدول زیر پر کنید. حتما دلیلی منطقی در پاسخ وجود دارد.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

شکل شماره ۵ صحیح می‌‏باشد. رابطه‌‏ای که در این اشکال وجود دارد، هم سو بودن گره‌‏های موجود در هر شکل است. زمانی که بین دو شکل جهت گره‌‏ها یکی بوده، با هم جمع می‌‏کنیم، و زمانی که جهت گره‌‏ها متفاوت باشند، دو شکل را از هم کم می‌‏کنیم.

برگرفته از کتاب آزمون‌‏های هوش از انتشارات رسانه تخصصی ورای دانش و تزکیه

مطالب دیگر :

کدام شکل با بقیه هماهنگی ندارد؟ چه دلیلی برای انتخاب خود دارید؟

مسلمانان در چین؛ قربانی سرقت اعضای بدن

معما : عددی را در آخرین دایره قرار دهید