روانشناسی

آزمون دقت : چند دایره می‌‏توان شمرد؟

آزمون دقت: چند دایره می‌‏توان شمرد؟

آیا می‌‏توانید در مدت کمتر از یک دقیقه بگویید در این شکل چند دایره رسم شده است؟ سعی کنید قبل از مراجعه به پاسخ، آن‌‏‌‏ها را مشخص کنید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

پاسخ صحیح : ۴۹ دایره.

برگرفته از کتاب آزمون دقت از کاظم فائقی

مطالب دیگر :

ادعای دروغ چین در توقف برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام

درباره فواید بِه بیشتر بدانید (فایل صوتی)

معما حل کنید : پارچه مربع