روانشناسی

آزمایشی برای دقت چشم

آزمایشی برای دقت چشم

چند مربع به ابعاد متفاوت کنار هم رسم شده است. در طرف چپ نیز، همراه با یک سری اشکال، مربع هاشور زده شده‌‏ای قرار دارد. کدام‌‏یک از مربع‌‏های سمت راست با مربع هاشورزده شده مساوی است؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

مربع شماره ۵ با مربع هاشور زده شده مساوی است.

برگرفته از کتاب « آزمون دقت » ترجمه کاظم فائقی

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد (ویدئو)

مطالب پایه‌ای برای سلامتی پوست (فایل صوتی)

معما : آخرین عدد را پیدا کنید