ایران, ویدئو

آیین شکرگزاری برداشت انگور، استان مرکزی – روستای هزاوه (ویدئو)