ایران, دانستنی های حقوقی

مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در ایران

وزارت کارواموراجتماعی با رعایت شرایط زیر در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع کشورهای خارجی موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب – فرد خارجی دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد .

ج – از تخصص مهاجرین خارجی برای آموزش و جایگزینی  افراد ایرانی استفاده شود .

وزارت کارواموراجتماعی با وجود شرایط زیر می‌‏تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار برای اتباع مهاجر اقدام نماید :
الف – تبعه خارجی که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

 ب – تبعه خارجی که دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین کشورهای خارجی  و پناهندگان سیاسی با  داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی  با موافقت کتبی وزارت کشور وامورخارجه

پروانه کار می‌‏تواند حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید  شود و هزینه هر پروانه‌ کار اتباع خارجی پانصد هزار تومان است.

در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری فرد خارجی را طلب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کارواموراجتماعی اعلام نموده و با موافقت وزیر کار و اموراجتماعی برای تبعه خارجی، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوطه صادر خواهد شد. مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کارواموراجتماعی صادر خواهد شد.
اگر اتباع خارجی در ایران با سرمایه‌ بیش از ۳۰۰ هزار دلار شغلی را برای خود ایجاد  کنند، می‌‌‏توانند با مراجعه به مراجع رسمی  کار خود را شروع کنند.

اشتغال زنان افغان در ایران غیر قانونی است.