ایران, دانستنی های حقوقی

قوانین حقوقی ایران که خوب است بدانید

-فرد غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌‏شود، می‌‏تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند .البته بایستی کتبا وزات امور خارجه را مطلع نموده و در صورت وجود فرزند بایستی به سن ۱۸ سالگی رسیده باشد تا بتواند از این حق استفاده کند. مستنبط از ماده ۹۸۶ قانون مدنی

-در قوانین جمهوری اسلامی تابعیت از طریق پدر به فرزند – شوهر به همسر و محل تولد به فرد داده میشود.

-اتباع بیگانه در ایران و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشوردر قوانین ارث، ازدواج،  طلاق، فرزندخواندگی، عزل و نصب قیم، حضانت و وصیت (احوال شخصیه) تابع قانون کشوری که تابعیت آن را دارند هستند. (ماده ۶ و ۷ قانون مدنی)

-بنابراین یک تبعه فرانسه چنانچه در ایران اقامت داشته و در این جا فوت کند تقسیم ارث او طبق قوانین فرانسه صورت می‌‏گیرد.

-تمام ایرانیانی که مذهب انها به رسمیت شناخته نشده از لحاظ احوال شخصیه تابع قانون ایران بوده و فقط ایرانیان مسلمان غیر شیعه که مذهب انان به رسمیت شناخته شده است در این خصوص مشمول مقررات و قواعد مذهبی خود می‌‏شوند.

-طبق ماده ۱۲ کنوانسیون پناهندگان احوال شخصیه پناهنده تابع مقررات محل اقامت وی خواهد بود و در  صورت عدم محل اقامت  تابع محل سکونت خواهد بود. احوال شخصیه، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتی‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ می‌کند مانند ازدواج و طلاق.

-اموال غیر منقول(ملک و زمین) که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده‌‏اند یا می‌‏کنند از هر جهت تابع قانون ایران است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی گفته می‌‏شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.

-ولادت هر کودک در ایران اعم از اینکه از یدر و مادر ایرانی یا غیر ایرانی باشند، بایستی ظرف ۱۵ روز از زمان ولادت به اداره ثبت احوال و یا کنسول گری محل اقامت و یا نزدیک ترین کنسولگری اعلام گردد.