ایران, گالری تصاویر

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران (گالری تصاویر)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس-انتخابی تیم ملی- روز جمعه ۲۰ اسفند در رشت، منطقه گردشگری سد خاکی سقالکسار استان گیلان، برگزار گردید.

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

 

 

 

 

 

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس قهرمانی ایران

(Photo By Mehdi Behroozi)