چین, دموکراسی و حقوق بشر, ویدئو

۲۵ آوریل، روزی که در یاد چینی ها فراموش نمی شود