جداسازی اعضای بدن, چین, دموکراسی و حقوق بشر, ویدئو

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد – قسمت اول (ویدئو)