نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست

اپک تایمز – نه شرح و تفسير درباره‌ي حزب کمونيست – پيش‌گفتار

اپک تایمز – نه شرح و تفسير درباره‌ي حزب کمونيست – پيش‌گفتار

بيش از يك دهه پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق و رژيم‌‌هاي كمونيستي اروپاي شرقي, جنبش كمونيستي بين‌المللي در سراسر دنيا مردود شمرده شده است. سقوط حزب كمونيست چين (ح‌ك‌چ) صرفاً مستلزم زمان است. به هرحال، ح‌ك‌چ قبل از ...
اپک تایمز – نه شرح و تفسير درباره‌ي حزب کمونيست – پيش‌گفتار

اپک تایمز – نه شرح و تفسير درباره‌ي حزب کمونيست – پيش‌گفتار

بيش از يك دهه پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق و رژيم‌‌هاي كمونيستي اروپاي شرقي, جنبش كمونيستي بين‌المللي در سراسر دنيا مردود شمرده شده است. سقوط حزب كمونيست چين (ح‌ك‌چ) صرفاً مستلزم زمان است. به هرحال، ح‌ك‌چ قبل از ...

فصل 2- چگونگي پيدايش حزب کمونيست چين

فصل 2- چگونگي پيدايش حزب کمونيست چين

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 3- حكومت استبدادي و ظالمانه‌ي حزب کمونيست چين

فصل 3- حكومت استبدادي و ظالمانه‌ي حزب کمونيست چين

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 4- حزب کمونيست چين چگونه يك نيروي ضد جهان هستي است

فصل 4- حزب کمونيست چين چگونه يك نيروي ضد جهان هستي است

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 5- تباني جيانگ ‌زمين و حزب کمونيست چين براي آزار و اذيت فالون ‌گونگ

فصل 5- تباني جيانگ ‌زمين و حزب کمونيست چين براي آزار و اذيت فالون ‌گونگ

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 6- چگونگي نابودي فرهنگ سنتي به دست حزب کمونيست چين

فصل 6- چگونگي نابودي فرهنگ سنتي به دست حزب کمونيست چين

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 7- تاريخچه‌ي كشتار حزب کمونيست چين

فصل 7- تاريخچه‌ي كشتار حزب کمونيست چين

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 8- چگونه حزب کمونيست چين فرقه‌اي شيطاني است

فصل 8- چگونه حزب کمونيست چين فرقه‌اي شيطاني است

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...

فصل 9- سرشت عاري از وجدان حزب کمونيست چين

فصل 9- سرشت عاري از وجدان حزب کمونيست چين

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات چاپ‌شده در این کتاب باعث شد که بیش از ۱۱۵ ...