فرهنگ و هنر

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

قمپز در کردن

گاهی در محاوره روزمره عباراتی را می شنویم که جالب هستند. به عنوان مثال گاهی می شنویم که « فلانی قمپز درکرد ».

قمپز در اصل قُپوز بوده است که نام توپی است که لشکریان عثمانی در جنگ با لشکریان ایرانی ازآن توپ استفاده می‌‌‌‏کردند. این توپ فاقد گلوله فلزی بوده و فقط باروت داشته که با پارچه‌‌‌‏های کهنه با فشار داخل لوله توپ می‌‌‌‏کردند.

هدف از آن، ایجاد رعب و وحشت در لشکریان مقابل بوده است. درابتدا این توپ در تضعیف روحیه سربازان موثر بود ولی بعدها به تدریج  سربازان متوجه شدند که گلوله‌‌‌‏ای در کار نیست و وقتی صدای گوشخراش توپ به گوش سپاهیان می‌‌‌‏رسید به آنان می‌‌‌‏گفتند : « نترسید قمپز در کردند. »

ریشه ضرب‌‏المثل مغز خر خوردن

ریشه ضرب المثل « بز اَخفش »

ریشه ضرب المثل « عطایش را به لقایش بخشیدم »