فرهنگ و هنر

ریشه ضرب‌‏المثل جواب دندان شکن وزیر

صحنه‌‌‏ای از نبرد ایران و توران (Wikipedia)

بعد از آنکه عبدالله خان ازبک، خراسان بزرگ را مورد تاخت و تاز خود قرار داد، روزی در سیستان گذرش به قبر رستم افتاد. از روی شماتت این بیت را خواند :

                             سراز خاک بردار و ایران ببین         بکامِ دلیران توران ببین

عبدالله خان از بک ادامه داد که اگر رستم قادر به صحبت بود در پاسخ چه می‌‌‏گفت. یکی از وزرای او که ایرانی بود گفت اگر بر من خشم نگیری می‌‌‏گویم. وزیر گفت اگر رستم قادر به صحبت بود چنین می گفت :

                             چو بیشه تهی شد از نره شیر       شغالان در آیند آنجا دلیر

ریشه ضرب‌‏المثل مغز خر خوردن

معنای ضرب المثل قدیمی « دزد حاضر بز حاضر »

ریشه ضرب المثل « بز اَخفش »