فرهنگ و هنر

ریشه ضرب‌‌‏‌‌‏المثل کار نیکو کردن از پر کردن است

روزی بهرام گور در شکارگاه مشغول شکار گورخر بود. ناگاه از دور گورخری پیدا شد.

بهرام به کنیزکی که همراه بود گفت : « آن طور که تو بخواهی گورخر را شکار خواهم کرد. » کنیزک گفت : « می‌‌‏خواهم که پای گورخر را با تیر به گوش او بدوزی. »

بهرام منتظر ماند و همین که گورخر سم پای راستش را برای خاراندن به گوش نزدیک کرد، نشانه گرفت و سم و گوش گورخر را به هم دوخت.

کنیزک گفت : « ای پادشاه تو با زور بازو این کار را نکردی، بلکه بر اثر تمرین زیاد بوده است. » بهرام از این گفته کنیزک ناراحت شد و دستور کشتن او را صادر کرد.

کنیزک به جلاد گفت مرا نکش تا بعدا کاری کنم پادشاه از کشتن من صرف نظر کند. جلاد پذیرفت و او را به قصری برد که ۴۰ پله داشت. کنیز گوساله کوچکی را گرفت و هر روز از این ۴۰ پله بالا می‌‌‏رفت تا گوساله بزرگ و تبدیل به گاو گردید.

از قضا روزی بهرام برای استراحت گذرش به این قصر افتاد. کنیز صورت خود را پوشانده و گاو را تا ۴۰ پله بالا برد.

بهرام که چنین دید گفت : « این کار بر اثر تمرین زیاد است نه زور بازو. » کنیز چون این حرف را شنید خود را معرفی کرد و گفت : « آن روز در شکارگاه من همین حرف را گفتم ولی تو دستور قتل مرا صادر کردی. »

بهرام گفت : « درست است. کار نیکو کردن از پرکردن است. » این گفته کم کم بر سر زبان‌ها افتاد و در واقع اشاره دارد به اینکه برای رسیدن به هدف، باید تلاش کرد.

مطالب دیگر :

ریشه ضرب المثل « حرف مفت زدن »

ریشه ضرب‌‏المثل مغز خر خوردن

تمرینی که هماهنگی و آرامش را به ارمغان می‌آورد