فرهنگ و هنر

ریشه اصطلاح زهره ترک شدن

ریشه ضرب المثل زهره ترک شدن

ریشه اصطلاح « زهره ترک شدن » هر چند که چندان خوشایند نیست، ولی در میان مردم در زمان‌‏های گذشته و حال رواج داشته است.

زهره کلمه فارسی است که به کیسه صفرا گفته می‌‏شود.

صفرا یا زردآب همان مایع قلیایی زرد رنگی است که از سلول‌‏های کبد ترشح و از راه مجرای کبدی از جگر خارج می‌‏شود.

سپس به کیسه صفرا (زهره) می‌‏رود و جمع می‌‏شود تا در موقع هضم غذا به تدریج از آنجا خارج شود.

ریشه اصطلاح زهره ترک شدن به این برمی‌‏گردد که وقتی کسی در اثر ترس شدید می‌‏میرد، قبل از فوت زردآب از دهانش خارج می شود. به همین دلیل مردم قدیم می گفتند از ترس زهره‌‏اش ترکید.

مطالب دیگر :

ریشه اصطلاح : گر نگه دار من آنست که من می‌‌‏دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌‌‏دارد

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

ریشه ضرب‌‏المثل جواب دندان شکن وزیر