چرا باید قبل از پایان عمر درباره خواسته‌های‌مان صحبت کنیم

ارائه دهندگان مراقبت‌های پزشکی باید اطمینان یابند که به بیماران و مراجعان رسیدگی کنند و خواسته‌های آخر عمر آنها روشن و مشخص شده باشد   تامارا سوسمان استادیار دانشکده کار اجتماعی در دانشگاه مک گیل کانادا است. این مقاله از ...
بیشتر